KVKK Politikası

ÖZ EKŞİOĞLU İNŞAAT
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

ÖZEKŞİOĞLU İNŞAAT şirketi (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenliği hususuna gerekli hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVK Kanunu” olarak anılacaktır) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

1. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi
KVK Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak toplayarak, işleyeceğiz.KVK Kanunu’ndan doğan bu sorumluluğumuz kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenecektir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlerle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak; sizlerin ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere sunulmak, hukuki ve ticari güvenliğinizin teminini sağlamak ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak; sizlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere sunulmak, hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanabilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Haklarınız
KVK Kanun’un 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,hakkına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun varsa belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.

Bu çerçevede yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.karavankoyistanbul.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Turgut Özal Bulvarı Taşdelen caddesi No: 22/A Taşdelen Mesire Alanı Çekmeköy-İstanbul
adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.